Verkeersouders

Verkeersouders zijn vrijwilligers die op de basisschool werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen. Zij zetten verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpen bij de uitvoering van activiteiten en vragen aandacht voor verkeersveiligheid. In de directe omgeving van de school en op routes die kinderen van en naar school afleggen.

De basisschool wil goed verkeersonderwijs verzorgen en zorg dragen voor de condities waarbinnen dit door kinderen in de praktijk kan worden gebracht. Ook is de school mede verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van het schoolgebouw en de veiligheid van de schoolkinderen. Een school zal daarvoor samenwerken met ouders, die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van hun kinderen in het verkeer.
Elke basisschool kan een Verkeersouder aanstellen, die samen met het team, ouders en leerlingen zorgen voor een veilige schoolomgeving. Een verkeersouder kan dit niet alleen en vormt graag een ‘verkeerswerkgroepje’ van ouders en leerkracht, voor het opzetten van verkeersprojecten. Ook kan men een beroep doen op het regionale Steunpunt VVN Brabant of de plaatselijke VVN-afdeling.

Afdeling Valkenswaard van Veilig Verkeer Nederland organiseert elk schooljaar twee bijeenkomsten voor de Valkenswaardse verkeersouders met als doel dat deze verkeersouders projecten aan elkaar kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren, dan wel individuele ondersteuning van verkeersouders.
Verkeersouders spelen een belangrijke rol in het behalen en onderhouden van het BVL Brabants Verkeersveiligheids Label. Doel is het verbeteren van verkeerseducatie voor schoolkinderen en hun ouders en een veilige schoolomgeving.
Uitlenen van diverse materialen, zoals het Schoolpleinpakket, Fietsverlichtingskoffers en de Fietsbehendigheidsbaan aan Basisscholen en hun Verkeersouders.

PROJECTEN:

MINDER SNEL BIJ ONZE SCHOOL
Verkeersveiligheid van kinderen is een verantwoordelijkheid van de ouders, de school, overige weggebruikers en de kinderen zelf. De veiligheid van kinderen komt vaak in gevaar door het gedrag van met name automobilisten. Het doel is dat automobilisten en andere weggebruikers meer rekening gaan houden met de schooljeugd als weggebruiker.

SCHOOL-THUIS-ROUTE
Samen met de Verkeersouder, schooldirectie, -team en ouders wil VVN Valkenswaard ondersteuning bieden, in de vorm van video-opnamen en aanbieden van verkeerskennis voor een Veilige Schoolroute.

VAN 8 NAAR 1
Samen met Verkeersouder, schoolteam en ouders onderzoek doen naar de nieuwe schoolroute van leerlingen van groep 8 / brugklassers, waarbij leerlingen worden gewezen op verkeerssituaties en hun verkeersgedrag.

KANS (Kinderen Anders Naar School)
Veel scholen en verkeersouders worden geconfronteerd met problemen rond de ‘schoolspits’.
Activiteiten om deze problemen aan te pakken, hebben een wisselend resultaat. Vaak vergt het goede motivatie van de ‘trekkers’ en een lange adem.
KANS is ontwikkeld om planmatig aan de slag te gaan en bedoeld om ouders van schoolgaande kinderen groepsgewijs bewust te maken van alternatieven voor het dagelijkse, individuele autogebruik bij het halen en brengen van hun kinderen.
Door het verminderen van het aantal auto’s wordt het verkeersbeeld rond de school tijdens de schoolspits rustiger. Dit betekent meer veiligheid voor kinderen die zelfstandig lopend of fietsend naar school gaan. VVN Valkenswaard biedt graag ondersteuning.

Deze lespakketten en materialen hebben een handleiding voor de leerkracht en/of verkeersouder en behoeven slechts een korte voorbereidingstijd.

Zie ook de website van het Brabants Verkeersveiligheids Label op: www.bvlbrabant.nl

Meer informatie over verkeersouders kunt U vinden op de landelijke VVN-website: http://vvn.nl/vrijwilligers/verkeersouders